_
_
Brutality_battle01
_
Brutality_Mission_Battle
_
Philanthropsm_Battle00
_
Philanthropsm_Battle01
_
Powess_Battle00
_
Powess_Battle01
_
CS_Bao_San_Niang
_
CS_Liu_Bei
_
CS_Xia_Hou_Dun
_
CS_Yuan_Shao
_
03_Battleshot_Cao_Ren
_
04_Battleshot_Cao_Ren_Muso_Ranbu
_
05_BattleShot_Cao_Ren_Charge_Attack
_
07_BattleShot_Cao_Ren
_
06_Lu_Bu_vs_Liu_Bei_Guan_Yu_Zhang_Fei
_
01_Water_before_use
_
02_Water_Event
_
03_Water_After_use
_
04_Lu_Bu
_
05_Liu_Bei