_
120719_orochi_009
_
120727_leeVSkisame_004
_
120801_narutoVSpain_015
_
120807_cyakura_005
_
120828_naruto_026