PlayStation 3

Dynasty Warriors 8 Screenshots Highlight Wang Yi, Meng Huo And More

Tecmo Koei’s latest batch of Dynasty Warriors 8 screenshots highlights another five of the game’s playable roster—Cao Ren, Wang Yi, Zhurong, Meng Huo and Zuo Ci. Take a look at the characters below:

 

Cao Ren:

 

 

 

Wang Yi:

 

Zhurong:

 

 

Meng Huo:

dw8_meng_huo_01

 

Zuo Ci:

Ishaan

You may also like